സ്വത്ത് മുഴുവൻ സഞ്ജയ്‌ ദത്തിന് എഴുതി നൽകി ആരാധിക|actor|sanjay|dutth|latest|news|actress|sreedevi|സ്വത്ത് മുഴുവൻ സഞ്ജയ്‌ ദത്തിന് എഴുതി നൽകി ആരാധിക|actor|sanjay|dutth|latest|news|actress|sreedevi|

admin

2 thoughts on “സ്വത്ത് മുഴുവൻ സഞ്ജയ്‌ ദത്തിന് എഴുതി നൽകി ആരാധിക|actor|sanjay|dutth|latest|news|actress|sreedevi|”

  1. ഓരോരോ… വട്ടു അല്ലാതെന്താ ഇവിടെ ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാത്ത എത്രയോ പാവങ്ങളുണ്ട..
    സഞ്ജയ്ദത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാടും ദാരിദ്ര്യവും കണ്ടിട്ടായിരിക്കും അയാൾക്ക്‌ കൊടുത്തത്…. ഇനി എന്തൊക്കെ കാണണം… പൊന്നു തമ്പുരാനേ…

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *